przejdź do Sochaczew.pl
176631 odwiedzin

Dodatkowe dni wolne od zajęć

A A A

 

 

KOMUNIKAT DYREKTORA  SZKOŁY
z dnia 25.10.2018r.

w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych  w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie informuje,
że w dniu:  31.10.2018r., 02.11.2018r.,  będzie zorganizowany dyżur opiekuńczy w świetlicy szkolnej według poniższego harmonogramu: 

Data/Godziny pracy:

Nazwisko i imię  nauczyciela:

31.10.2018r.

 700-1700

Krzysztof Antczak

Grażyna Biedugnis

Aleksandra Brysiak

Anna Chmielewska-Wardziak

 

 

 

 

02.11.2018r.

 700-1700

Katarzyna Żurawska

Anna Żegnałek

Anna Zaręba

Maria Wypiejewska

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie

z dnia 28.09.2018r.

 

           w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

        Na podstawie art.68 ust.1 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017r. ,poz. 1603) zarządzam się co następuje:

§1

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie są:

31.10.2018r.  (środa)

02.11.2018r.  (piątek)

29.04.2019r.  (poniedziałek)

30.04.2019r.  (wtorek)

2.05.2019r.  (czwartek)

§2

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów zostały ustalone po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

§3

Wychowawcy klas są zobowiązani do poinformowania uczniów, ich rodziców o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz o możliwości udziału uczniów w tych dniach w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość