przejdź do Sochaczew.pl
160810 odwiedzin

Dodatkowe dni wolne od zajęć

A A A

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie

z dnia 29.09.2017r.

           w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

        Na podstawie art.68 ust.1 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017r. ,poz. 1603) zarządzam się co następuje:

§1

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie są:

02.11.2017r.  (czwartek)
03.11.2017r. (piątek)
30.04.2018r.  (poniedziałek)
02.05.2018r.  (środa)
04.05.2018r.  (piątek)
01.06.2018r.  (piątek)

§2

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów zostały ustalone po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

§3

Wychowawcy klas są zobowiazani do poinformowania uczniów, ich rodziców o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz o możliwości udziału uczniów w tych dniach w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość