130475 odwiedzin
 
 

Dodatkowe dni wolne od zajęć

A A A

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie

z dnia 30.09.2016r.

 

           w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

        Na podstawie art.39 ust.1 ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity
 Dz.U. z 2015r. poz.2156) oraz § 5 rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002r. Nr 46, poz. 432 ze zm.) zarządzam się co następuje:

§1

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie są:

31.10.2016r.  (poniedziałek)
02.05.2017r.  (wtorek)
04.05.2017r.  (czwartek)
05.05.2017r.  (piątek)
16.06.2017r.  (piątek)

§2

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów zostały ustalone po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

§3

Wychowawcy klas są zobowiazani do poinformowania uczniów, ich rodziców o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz o możliwości udziału uczniów w tych dniach
w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


najnowsze zdjęcia
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie