przejdź do Sochaczew.pl
219548 odwiedzin

Dodatkowe dni wolne od zajęć

A A A

 

KOMUNIKAT

DYREKTORA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SOCHACZEWIE
z dnia 11.10.2019r.

w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych  w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie informuje, że w dniu:  14.10.2019r.(zgodnie z Kalendarzem szkolnym)  będzie zorganizowany dyżur opiekuńczy w świetlicy szkolnej w godzinach  700-1700 według poniższego harmonogramu:

Data/Godziny pracy:

Nazwisko i imię  nauczyciela:

 

14.10.2019r

700-1700 

Barbara Okraska

Katarzyna Figut

Izabela Winkler

 

 

 

 

 

 

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie

z dnia 16.09.2019r.

           w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

        Na podstawie art.68 ust.1 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017r. ,poz. 1603) zarządzam się co następuje:

§1

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie są:

31.10.2019r.  (czwartek)

02.01.2020r.  (czwartek)

03.01.2020r.  (piątek)

12.06.2020r.  (piątek)

§2

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów zostały ustalone            po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

§3

Wychowawcy klas są zobowiązani do poinformowania uczniów, ich rodziców o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz o możliwości udziału uczniów w tych dniach
w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość