przejdź do Sochaczew.pl
169144 odwiedzin

Dodatkowe dni wolne od zajęć

A A A

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie

z dnia 28.09.2018r.

 

           w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

        Na podstawie art.68 ust.1 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017r. ,poz. 1603) zarządzam się co następuje:

§1

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie są:

31.10.2018r.  (środa)

02.11.2018r.  (piątek)

29.04.2019r.  (poniedziałek)

30.04.2019r.  (wtorek)

02.05.2019r.  (czwartek)

§2

Wychowawcy klas są zobowiazani do poinformowania uczniów, ich rodziców o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz o możliwości udziału uczniów w tych dniach
w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość