130476 odwiedzin
 
 

Projekt "Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych"

A A A

 
„Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych”
Rozpoczynamy rekrutację uczestników projektu „ Wczesna edukacja przyszłością najmłodszych”. Projekt jest realizowany, przez Gminę Miasto Sochaczew – Miejski Zespół Ekonomiczny w Sochaczewie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX –Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Celem ogólnym projektu jest wsparcie w okresie jego realizacji indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
W ramach projektu w naszej szkole planowane są następujące zajęcia :

  • Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
  • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
  • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania – język angielski
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły przed rozpoczęciem lub po zakończeniu obowiązkowych zajęć lekcyjnych uczestników projektu od poniedziałku do piątku w oparciu o zatwierdzony przez dyrektora szkoły i koordynatora projektu harmonogramu zajęć. Część środków z projektu zostanie przeznaczona na doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, czyli pomoce dydaktyczne, mające uatrakcyjnić zajęcia.
Udział w projekcie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny. Uczestników do projektu zgłaszają  rodzice/ prawni opiekunowie dziecka. Zgłoszenie polega na wypełnieniu deklaracji uczestnictwa w projekcie systemowym i przekazaniu jej do szkolnego asystenta koordynatora projektu- pani Elżbiety Toneckiej lub wychowawcy klasy.
Pobierz dokumenty:
Deklaracja uczestnictwa.pdf
Oświadczenie.pdf
Zgoda.pdf
Dokumenty można również pobrać u szkolnego Asystenta Koordynatora, wychowawcy, w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Ekonomicznego: mze.sochaczew.pl w zakładce Europa- Projekty Unijne.

O zakwalifikowaniu ucznia/ uczennicy do projektu decyduje szkolna komisja rekrutacyjna. Realizacja projektu rozpoczyna się od listopada bieżącego roku szkolnego, a kończy 30. 06. 2014r.
Szczegółowy Regulamin rekrutacji uczniów - Uczestników i Uczestniczek Projektu pt. „Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych” znajduje się u szkolnego Asystenta Koordynatora – Elżbiety Toneckiej, ponadto dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Ekonomicznego: mze.sochaczew.pl w zakładce Europa- Projekty Unijne. 
Zachęcamy do udziału w projekcie, który umożliwi wyeliminowanie trudności szkolnych oraz pozwoli na rozwijanie zainteresowań.
                                                koordynator projektu Elżbieta Tonecka

 


 

 

 


najnowsze zdjęcia
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie