przejdź do Sochaczew.pl
244871 odwiedzin
ZARZĄDZENIE Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie z dnia 25.03.2020r. w sprawie sposobu i trybu realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Sochaczew, dnia 25 marca 2020r.

 

ZARZĄDZENIE 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie 

 z dnia 25.03.2020r.

w sprawie sposobu i trybu realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządza się, co następuje:

§ 1

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustala się sposoby organizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

 1. Komunikacja z uczniami i rodzicami uczniów klas I-VI oraz dokumentowanie pracy odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego w systemie UONET+
 2. Nauczyciele, którzy zapoznali się z sytuacją rodzin dotyczącą dostępności technicznych, takich jak sprzęt komputerowy i Internet mogą prowadzić lekcje online „na żywo”.
 3. Zajęcia zdalne i komunikacja z rodzicami uczniów oddziału przedszkolnego odbywa się poprzez stronę internetową szkoły, a także z wykorzystaniem technik komunikacji elektronicznej przez wyznaczonego nauczyciela.
 4. Realizacja zajęć w klasach I-VI będzie potwierdzana wpisaniem tematu lekcji do dziennika elektronicznego.
 5. Potwierdzeniem obecności uczniów na odbywających się zdalnie zajęciach jest odczytanie wiadomości od nauczyciela i odesłanie informacji zwrotnej z danego dnia, dotyczy to również uczniów nie uczestniczących w video-lekcjach.
 6. Realizacja zajęć w oddziale przedszkolnym będzie wpisana jako dzienny zapis pracy dydaktyczno-wychowawczej w dzienniku zajęć przedszkolnych z dopiskiem „praca zdalna” oraz umieszczeniem adnotacji na temat metod kształcenia na odległość i wykorzystania materiałów zaproponowanych przez nauczycieli.
 7. Sposób i częstotliwość dokonywania wpisów w papierowym dzienniku zajęć przedszkolnych określi dyrektor w porozumieniu z wyznaczonym nauczycielem oddziału przedszkolnego.
 8. Uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i korekcyjno-kompensacyjne nauczyciel przygotowuje materiały edukacyjne dla ucznia w formie dostępnej elektronicznie.
 9. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach jest zgodny z obowiązującym rozkładami materiału nauczania i planem lekcji.
 10. Podczas planowania zajęć zobowiązuje się nauczycieli, aby uwzględniali przepisy BHP, równomiernie obciążali uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, stosowali przemienność kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia.

 

§ 2

Ustala się sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności, w tym również informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

 1. Monitorowanie postępów uczniów oraz weryfikacja i umiejętności może odbywać się z wykorzystaniem narzędzi:
 1. wiadomości w dzienniku elektronicznym,
 2. testy, quizy dostępne na platformach edukacyjnych bądź tworzone przez nauczyciela,
 3. dokumentacja pisemna lub fotograficzna procesu uczenia się dziecka przesyłana przez e -dziennik lub przez wybrane inne dostępne narzędzia po uzgodnieniu nauczyciela z uczniem lub jego rodzicem,
 4. rozmowy telefoniczne,
 5. komunikator Messenger,
 6. zamkniętej grupy Facebooka założonej na potrzeby edukacji zdalnej,
 7. dopuszcza się inne sposoby monitorowania i weryfikacji dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły,
 8. skala ocen jest zgodna z dotychczasowym ocenianiem ujętym w Statucie Szkoły Podstawowej nr 3 w Sochaczewie, ale ulega zmianie ocenianie sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia (nie będzie oceniania klasówka, kartkówka, test sprawnościowy).
 1. Informowanie uczniów lub rodziców o postępach w nauce ucznia, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 

§ 3

Zajęcia zdalne odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia, w szczególności:

 1. Materiałów funkcjonalności dziennika elektronicznego UONET+,
 2. Materiałów dostępnych na stronach internetowych MEN i CKE,
 3. Materiałów dostępnych na stronach internetowych wydawnictw edukacyjnych i innych wskazanych przez nauczyciela,
 4. Materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji.

 

§ 4

 1. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze – w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art.35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2019r. poz. 2215).
 2. Godziny realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia zalicza się do wymiaru godzin nauczyciela po dokonaniu wpisu do dziennika zajęć.
 3. Z godzin wymienionych w § 4 pkt 2 wyłącza się godziny świetlicy szkolnej.
 4. Jeśli godziny świetlicy szkolnej stanowią składową podstawowego czasu pracy nauczyciela i nie mogą być realizowane z przyczyn pracodawcy, nauczyciel zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.

 

Dyrektor Szkoły

Krzysztof Werłaty

A A A
25.03.2020
godz.13:33
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość