przejdź do Sochaczew.pl
240699 odwiedzin
Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr3 w Sochaczewie z dnia 05.05.2020r

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie z dnia 5 maja 2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie w okresie od dnia 6 maja 2020r. do odwołania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej sp3podst@op.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

A A A
12.05.2020
godz.13:33
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość