przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
259643 odwiedzin

Dodatkowe dni wolne od zajęć

A A A

 

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY 

  z dnia 15.10.2019r.

w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych  w dniu 31.10.2019r. (dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych)

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie informuje, że będzie zorganizowany dyżur opiekuńczy w świetlicy szkolnej  w dniu 31.10.2019r. (czwartek) od godz. 700-1700 dla dzieci, którym rodzice nie mogą zapewnić w tym czasie opieki. 

Dyżur opiekuńczo – wychowawczy   w świetlicy dnia 31.10.2019r.                 

Data

Imię i nazwisko nauczyciela

 31.10.2019r.

Anna Kulisiewicz-Misiak

Anna Matusiak

Elżbieta Księżak

 

 

 

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie

z dnia 16.09.2019r.

           w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

        Na podstawie art.68 ust.1 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017r. ,poz. 1603) zarządzam się co następuje:

§1

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Sochaczewie są:

31.10.2019r.  (czwartek)

02.01.2020r.  (czwartek)

03.01.2020r.  (piątek)

12.06.2020r.  (piątek)

§2

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów zostały ustalone            po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego.

§3

Wychowawcy klas są zobowiązani do poinformowania uczniów, ich rodziców o ustalonych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz o możliwości udziału uczniów w tych dniach
w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

kontakt