przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
369727 odwiedzin

Projekt "Marzenia do spełnienia-edukacja drogą do sukcesu Sochaczewa"

A A A


„Marzenia do spełnienia – edukacja drogą do sukcesu Sochaczewa”
Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt „Marzenia do spełnienia – edukacja drogą do sukcesu Sochaczewa” jest realizowany,
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX –Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, przez Gminę Miasto Sochaczew – Miejski Zespół Ekonomiczny w Sochaczewie.
Celem ogólnym projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i możliwościami tych uczniów w okresie realizacji projektu.
Środki z projektu zostały przeznaczone na:

 • organizację zajęć dodatkowych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego,
  w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów z trudnościami w nauce i szczególnie uzdolnionych
 • doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt
  W ramach projektu w naszej szkole odbywają się następujące rodzaje zajęć :
 • Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
 • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów wybitnie, szczególnie uzdolnionych - ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

Zajęcia odbywają się na terenie szkoły przed rozpoczęciem lub po zakończeniu obowiązkowych zajęć lekcyjnych uczestników projektu od poniedziałku do piątku w oparciu o zatwierdzony przez koordynatora szkolnego i koordynatora projektu harmonogramu zajęć.
Udział w projekcie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny. Uczestników do projektu zgłaszali rodzice/ prawni opiekunowie dziecka. Zgłoszenie polegało na wypełnieniu deklaracji uczestnictwa w projekcie systemowym i przekazaniu jej do szkolnego asystenta koordynatora projektu.
O zakwalifikowaniu ucznia/ uczennicy do projektu decydowała szkolna komisja rekrutacyjna. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w zajęciach rozwinie zainteresowania naszych uczniów, wpłynie na wyeliminowanie trudności szkolnych, udoskonali posiadane już umiejętności.
                                                                   koordynator projektu Krystyna Stańkowska
Zapraszamy do galerii zdjęć pod hasłem  - „Tak pracujemy ”

 

kontakt