przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
369729 odwiedzin

Projekt "Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych"

A A A

 
„Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych”
Rozpoczynamy rekrutację uczestników projektu „ Wczesna edukacja przyszłością najmłodszych”. Projekt jest realizowany, przez Gminę Miasto Sochaczew – Miejski Zespół Ekonomiczny w Sochaczewie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX –Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Celem ogólnym projektu jest wsparcie w okresie jego realizacji indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasto Sochaczew dostosowanego do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów.
W ramach projektu w naszej szkole planowane są następujące zajęcia :

  • Zajęcia dla dzieci ze specjalnymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji
  • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
  • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania – język angielski
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne

Zajęcia odbywać się będą na terenie szkoły przed rozpoczęciem lub po zakończeniu obowiązkowych zajęć lekcyjnych uczestników projektu od poniedziałku do piątku w oparciu o zatwierdzony przez dyrektora szkoły i koordynatora projektu harmonogramu zajęć. Część środków z projektu zostanie przeznaczona na doposażenie bazy dydaktycznej szkoły, czyli pomoce dydaktyczne, mające uatrakcyjnić zajęcia.
Udział w projekcie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny. Uczestników do projektu zgłaszają  rodzice/ prawni opiekunowie dziecka. Zgłoszenie polega na wypełnieniu deklaracji uczestnictwa w projekcie systemowym i przekazaniu jej do szkolnego asystenta koordynatora projektu- pani Elżbiety Toneckiej lub wychowawcy klasy.
Pobierz dokumenty:
Deklaracja uczestnictwa.pdf
Oświadczenie.pdf
Zgoda.pdf
Dokumenty można również pobrać u szkolnego Asystenta Koordynatora, wychowawcy, w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Ekonomicznego: mze.sochaczew.pl w zakładce Europa- Projekty Unijne.

O zakwalifikowaniu ucznia/ uczennicy do projektu decyduje szkolna komisja rekrutacyjna. Realizacja projektu rozpoczyna się od listopada bieżącego roku szkolnego, a kończy 30. 06. 2014r.
Szczegółowy Regulamin rekrutacji uczniów - Uczestników i Uczestniczek Projektu pt. „Wczesna edukacja przyszłością dla najmłodszych” znajduje się u szkolnego Asystenta Koordynatora – Elżbiety Toneckiej, ponadto dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Zespołu Ekonomicznego: mze.sochaczew.pl w zakładce Europa- Projekty Unijne. 
Zachęcamy do udziału w projekcie, który umożliwi wyeliminowanie trudności szkolnych oraz pozwoli na rozwijanie zainteresowań.
                                                koordynator projektu Elżbieta Tonecka

 


 

 

kontakt