przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
369734 odwiedzin

Program „ Bezpieczna i przyjazna szkoła”

A A A

Czas realizacji rok szkolny 2015/ 2016

Cel główny:
Angażowanie wszystkich przedstawicieli społeczności szkolnej i instytucji lokalnych w budowanie przyjaznego, wspierającego i bezpiecznego środowiska w szkole.

Cele szczegółowe:

1. Tworzenie w szkole klimatu współpracy oraz wzajemnego szacunku i dialogu;

2. Budowanie pozytywnych relacji nauczyciel – uczeń – rodzic sprzyjających wzajemnemu zrozumieniu i wsparciu;

3. Uświadomienie zagrożeń wynikających z używania alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy oraz korzystania
    z programów    komputerowych i telewizyjnych niedostosowanych do wieku.

4. Promowanie higieny osobistej i stylu właściwego odżywiania jako czynników mających wpływ na zdrowie i życie człowieka;

5. Kształtowanie postawy zrozumienia i akceptacji osób niepełnosprawnych oraz z innymi problemami dotykającymi człowieka.

6. Wypracowywanie postaw asertywnych;

7. Przekazywanie uczniom jak rozwiązywać swoje problemy i do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacjach trudnych;

8. Wykształcenie nawyków reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia;

9. Rozwijanie wśród uczniów poczucia własnej wartości oraz budowanie wewnętrznej motywacji do pracy nad sobą;

10. Promowanie zdrowia psychicznego uczniów poprzez doskonalenie umiejętności życiowych;

11. Uczenie dokonywania świadomych wyborów oraz ponoszenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje;

12. Wspieranie rozwoju dzieci poprzez rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i talentów na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych;

13. Doskonalenie umiejętności wychowawczych i profilaktycznych rodziców i nauczycieli;

14. Wspieranie rodziny w jej prawidłowym funkcjonowaniu oraz budowanie klimatu sprzyjającego zaspokojeniu potrzeby bezpieczeństwa
      i akceptacji;

15. Zwiększenie wpływu rodziców na życie szkoły poprzez ich aktywny udział w uroczystościach i imprezach oraz zajęciach otwartych
      i punktach konsultacyjnych organizowanych w szkole;

16. Przeciwdziałanie agresji i innym zjawiskom patologicznym poprzez podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych
       oraz sportowych.

17. Pozyskiwanie do współpracy przedstawicieli władz lokalnych oraz instytucji wspierających bezpieczeństwo w szkole;

18. Dbanie by dzieci miały wiedzę nt.: zasad bezpiecznego poruszania się w szkole, wokół niej i w drodze do szkoły

kontakt